Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: Về việc quy định tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 tại Học viện Chính sách và Phát triển

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số:   23 /TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26  tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc quy định tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 tại Học viện Chính sách và Phát triển

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;
Hội đồng tuyển sinh năm 2017 tại Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Học viện như sau:
I. TUYỂN THẲNG
1. Đối tượng được tuyển thẳng vào đại học
a. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
b. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.
c. Thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, khoản 2, Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Ngành tuyển thẳng vào đại học
a. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a khoản 1 mục I được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp môn mà thí sinh đã đoạt giải như sau:
 
TT
Tên môn thi học sinh giỏi
Tên ngành được tuyển thẳng
1
Toán, Lý, Hóa, Anh văn, Ngữ Văn
Nhóm ngành kinh tế
-         Kế hoạch phát triển
-         Đầu tư
-         Đấu thầu
2
Toán, Lý, Hóa, Anh văn, Ngữ Văn
Nhóm ngành Quản trị kinh doanh
-         Quản trị doanh nghiệp
3
Toán, Lý, Hóa, Anh văn, Ngữ Văn
Nhóm ngành Quản lý nhà nước
-         Quản lý công
 
 
b. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b khoản 1 mục I được Hội đồng tuyển sinh năm 2017 Học viện Chính sách và Phát triển xem xét, quyết định tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
c. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm c khoản 1 mục I được tuyển thẳng vào các ngành theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh năm 2017 của Học viện Chính sách và Phát triển.
II. XÉT TUYỂN THẲNG
1. Đối tượng được xét tuyển thẳng
Được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Điều kiện và ngành xét tuyển thẳng
- Thí sinh thuộc đối tượng trên được xét tuyển thẳng phải thỏa các điều kiện như sau:
+ Có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa cuối năm học các lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên.
+ Phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc Học viện quy định.
- Ngành được xét tuyển thẳng theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh năm 2017 của Học viện Chính sách và Phát triển.
III. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
1. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia nhưng không dùng quyền tuyển thẳng.
2. Điều kiện và ngành ưu tiên xét tuyển vào đại học
- Thí sinh thuộc đối tượng trên được ưu tiên xét tuyển phải thỏa các điều kiện như sau:
+ Đã tốt nghiệp THPT sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia.
+ Có kết quả thi trong kỳ thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.
- Ngành được ưu tiên xét tuyển theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh Học viện.
 IV. NỘP HỒ SƠ
1. Tuyển thẳng và xét tuyển thẳng
- Học viện Chính sách và Phát triển nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ sở GDĐT trước ngày 01/6/2017.
- Trước 17 giờ 00 ngày 15/7/2017, Học viện sẽ tổ chức xét tuyển cho các thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển và công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng, được xét tuyển thẳng trên website của trường theo địa chỉ www.apd.edu.vn và gửi kết quả xét tuyển cho các sở GDĐT thông báo cho thí sinh.
- Học viện báo cáo kết quả tuyển thẳng, xét tuyển và xét tuyển thẳng về Bộ GDĐT (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2017.
2. Ưu tiên xét tuyển
- Các thí sinh thuộc đối tượng được ưu tiên xét tuyển theo quy địnhnếu có nguyện vọng được ưu tiên xét tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển sẽ nộp hồ sơ hoặc phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2017.
- Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Học viện xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng của thí sinh.
- Trước 17 giờ 00 ngày 01/8/2017, Trường sẽ công bố danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển trên website của trường theo địa chỉ www.apd.edu.vn và gửi kết quả được xét tuyển cho thí sinh theo đường bưu điện.
Lưu ý:   Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển thực hiện theo công văn số 603/BGDĐT-GDĐH  của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.
 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để biết);

- Thông báo trên website;

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

PGS,TS. Đào Văn Hùng

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn