Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO: V/v TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 71/TB -HVCSPT
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016
                                                                               
 
THÔNG BÁO
V/v TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016
 
Học viện Chính sách và Phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tham mưu và xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô cho Chính phủ, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức khác.
- Căn cứThông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành“Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;
- Căn cứ vào quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Chính sách và Phát triển được ban hành theo Quyết định số 52/QĐ- HVCSPT ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 (Khóa 3) các chuyên ngành:
- Chuyên ngành Chính sách công, Mã số: 60.340402
- Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Mã số: 60.340201
- Chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Mã số 60.310106
 

Xem thông báo chi tiết tại đây

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn