Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO: V/v điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 7 đợt 2 năm 2016

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 73/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 7 đợt 2 năm 2016

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2016 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);
- Căn cứ công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.
- Căn cứ kết quả điểm thi của các thí sinh tham gia xét tuyển đợt 2 vào Học viện Chính sách và Phát triển năm 2016;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 31 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng tuyển sinh nhóm trường GX 2016.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy khóa 7 năm 2016 đợt 2 như sau:
 
STT
Mã ngành
Tên ngành
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
Thang điểm 10
Quy đổi Thang điểm 30
Môn
1
D310101
Kinh tế quốc tế
6.66
20.00
Toán
2
D310205
Quản lý nhà nước
6.33
19.00
Toán
 
- Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại website:  http://202.191.56.63.
- Các thí sinh trúng tuyển đợt 2 cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia về Học viện Chính sách và Phát triển theo 1 trong 2 phương thức sau:
(a) Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694
(b) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ.
Phòng Quản lý đào tạo
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 7(8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694
- Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 01/09/2016 đến 17 giờ 00 ngày 09/09/2016. Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện thì được xem như từ chối nhập học.
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
-Thành viên HĐTS (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Học viện;
- Bộ phận website;
- Lưu: P.QLĐT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
(Đã ký)
 
 
 
PGS.TS Đào Văn Hùng
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn