Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO: V/v xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2016
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số :  70   /TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày  19  tháng 8 năm 2016
 
THÔNG BÁO
V/v xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2016

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng thí sinh xác nhận nhập học các ngành đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy khóa 6 năm 2016 như sau:
1. Ngành, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi xét tuyển.
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp 03 môn
xét tuyển
Điều kiện điểm xét tuyển
Chỉ tiêu
Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại)
D310106
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học
 
>=6.66
30
Quản lý nhà nước (chuyên ngành Quản lý công)
D340401
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
4/ Toán,  Ngữ văn, Hóa học
>=6.33
40
 
2. Phương thức nộp hồ sơ ĐKXT
Thí sinh chọn một trong các phương thức sau để nộp ĐKXT xét tuyển:
a) Đăng ký xét tuyển trực tuyến: Thí sinh truy cập trực tiếp vào trang thông tin điện tử ĐKXT đại học, cao đẳng trực tuyến năm 2016 của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
b) Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Học viện Chính sách và Phát triển theo địa chỉ:
Tầng 5, Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển.
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ngõ 8B, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694
c) Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo
Học viện Chính sách và Phát triển
Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Ngõ 8B, Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37957368/ 04 85898694
 
3. Thời hạn nộp hồ sơ ĐKXT
- Từ 8h00 đến 17h00 từ ngày 21/8/2016 đến ngày 31/8/2016 (Bao gồm cả ngày thứ 7 & Chủ nhật).
- Nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu của Bưu điện.
- Sau khi nộp hồ sơ ĐKXT, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký, không được rút hồ sơ ĐKXT.
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
-Thành viên HĐTS (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Học viện;
- Bộ phận website;
- Lưu: P.QLĐT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Đào Văn Hùng
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn