Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

THÔNG BÁO V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 66/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019
 
- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018; Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT;
- Căn cứ công văn số 796/BGDĐT ngày 6/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019;
- Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển,
 
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (xét tuyển theo tổ hợp) cụ thể như sau:
 
TT
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Mức điểm nhận hồ sơ (xét tuyển theo tổ hợp)
1
Kinh tế
- Đầu tư
- Kinh tế và Quản lý công
- Đấu thầu và quản lý dự án
- Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh
7310101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
 
17,0
2
Kinh tế phát triển
- Kinh tế phát triển.
- Kế hoạch phát triển.
7310105
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
17,0
3
Kinh tế quốc tế
- Kinh tế đối ngoại
-Thương mại quốc tế và Logistics.
 
7310106
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
17,0
4
Quản lý Nhà nước
- Quản lý công
7310205
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
17,0
5
Quản trị kinh doanh
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị Marketing
7340101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
17,0
6
Tài chính – Ngân hàng
- Tài chính
- Ngân hàng
- Kế toán, kiểm toán
7340201
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 
17,0
7
Luật Kinh tế
- Luật Đầu tư - Kinh doanh
7380107
1/ Toán, Vật lý, Hóa học
2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, tiếng Anh
17,0
 
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn