Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Giới thiệu khoa Kế hoạch phát triển

 

Khoa Kế hoạch Phát triển là một trong những Khoa chuyên ngành quan trọng của Học viện, được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-HVCSPT ngày 14/04/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
I. CHỨC NĂNG 
Khoa Kế hoạch phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.
Trang bị kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển; kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển lãnh thổ; đầu tư phát triển và khả năng phân tích kinh tế vĩ mô cho học viện
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Khoa Kế hoạch phát triển đào tạo các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế (cho bậc cử nhân) và ngành Kinh tế phát triển (cho bậc Thạc sĩ). Khoa hiện nay triển khai các chương trình đào tạo như sau:
1. Chương trình cử nhân: Kế hoạch phát triển
Mục tiêu của chương trình
Hoàn thành chương trình đào tạo, Cử nhân Kinh tế ngành Kế hoạch Phát triển nắm vững những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế, tăng trưởng và phát triển kinh tế, dự án đầu tư, hoạch định, đánh giá và quản lý dự án đầu tư; những tương tác giữa hoạt động kinh tế ở phạm vi cả nước, ngành và doanh nghiệp với môi trường và tính bền vững của phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của thực tiễn nền kinh tế Việt Nam.
Sinh viên ra trường sẽ có phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe tốt; có năng lực phân tích kinh tế, xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển ở phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.
Cử nhân tốt nghiệp sẽ có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô, xây dựng luận cứ xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển, hoạch định chính sách; có khả năng xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng và đánh giá các dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; giám sát đầu tư và giải quyết các vấn đề kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành, lĩnh vực và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong bối cảnh của một nền kinh tế hội nhập đang phát triển nhanh như Việt Nam. Cụ thể, sinh viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để:
(1) Phân tích, đánh giá kinh tế trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực;
(2) Xây dựng các kế hoạch, dự báo phát triển kinh tế-xã hội trên phạm vi cả nước, ngành và lĩnh vực; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
(3) Tư vấn xây dựng, tổ chức thực hiện, phân tích và đánh giá thực hiện kế hoạch và chính sách kinh tế-xã hội;
(4) Xây dựng, phân tích, thẩm định, giám sát và chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án đầu tư;
(5) Sử dụng thành thạo một số mô hình phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, vi mô;
(6) Quản lý dự án đầu tư.
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Cử nhân chuyên ngành Kế hoạch Phát triển sẽ có đủ kiến thức và năng lực làm việc cho các vị trí công việc tại các tổ chức sau đây:
 (1) Các quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn đầu tư, phát triển; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
(2) Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội từ Trung ương đến địa phương;
(3) Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế-xã hội;
(4) Học tiếp bậc học sau đại học để trở thành các nhà nghiên cứu kinh tế-xã hội, các nhà hoạch định chính sách về kinh tế-xã hội; giảng viên các trường đại học và cao đẳng về kinh tế.
2. Chương trình Thạc sĩ: Kinh tế phát triển
 
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1.Khoa Kế hoạch phát triển có Trưởng khoa và một số Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa do Giám đốc Học viện quyết định.
2.Khoa Kế hoạch phát triển có một số Bộ môn thuộc Khoa, do Giám đốc Học viện quyết định
3.Trợ lý Ban Lãnh đạo Khoa
4.Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa.
 

IV. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 

1. Danh sách cán bộ cơ hữu của Khoa

 2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

3. Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu

Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa

Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa

TS. Lê Huy Đoàn

ThS. Bùi Thị Hoàng Mai

ThS. Trần Thị Trúc

ThS. Phan Lê Nga

ThS. Nguyễn Thành Đô

TS. Tô Trọng Hùng

ThS. Nguyễn Thị Bích Phương

CN. Nguyễn Quang Sơn

4. Lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng

PGS.TS. Phạm Văn Minh

TS. Đặng Thị Lệ Xuân

TS. Lê Tố Hoa 

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

ThS. Ngô Quốc Dũng

ThS. Thái Thu Hương

ThS. Đỗ Văn Lâm

V. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

1. Thống kê số lượng sinh viên bậc đại học của Khoa

 

2. Các môn học Khoa phụ trách

Ngoài các môn chuyên ngành, khoa Kế hoạch Phát triển phụ trách các môn cơ sở ngành, cơ sở chuyên ngành của toàn Học viện, cụ thể như sau:    

1. Đầu tư công

2. Phân tích và Dự báo Kinh tế vĩ mô

3. Kinh tế Công cộng

4. Kinh tế Phát triển 1

5. Kinh tế Phát triển 2

6. Kinh tế Vi mô 1

7. Kinh tế Vi mô 2

8. Kinh tế Vĩ mô 1

9. Kinh tế Vĩ mô 2

10. Kế hoạch Phát triển

11. SNA

12. Nghiên cứu khoa học

13. Kế hoạch kinh doanh

14. Khởi nghiệp kinh doanh

15. Chuyên đề thực tế chuyên ngành Kinh doanh và/hoặc Phân tích kinh tế vĩ mô

LIÊN HỆ

Địa chỉ:

Khoa Kế hoạch phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển,

P.701B, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 

Điện thoại: +84-243-7957366 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4)3747 3186; Fax: (84-4)3747 5217

Email: phucbd@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn