Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 136/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021
theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid 19;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021 ngày 02/08/2021.
 
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:
 
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với các ngành của Học viện Chính sách và Phát triển cụ thể như sau:
 
STT
Tên Ngành
Mã ngành
Mức điểm nhận hồ sơ
1
Kinh tế phát triển
7310105
18,0
2
Quản lý Nhà nước
7310205
18,0
3
Kinh tế
7310101
19,0
4
Kinh tế số
7310112
19,0
5
Tài chính – Ngân hàng
7340201
19,0
6
Kế toán
7340301
19,0
7
Luật Kinh tế
7380107
19,0
8
Kinh tế quốc tế
7310106
20,0
9
Quản trị kinh doanh
7340101
20,0
         
Học viện Chính sách và Phát triển Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn