Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đại học hệ chính quy (đợt 1 năm 2021)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 99/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đại học hệ chính quy - đợt 1 năm 2021
 
Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Thông báo số 51/TB-HVCSPT ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021;
Căn cứ kết quả rà soát hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2021 của thí sinh,
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 (danh sách kèm theo).
Thí sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 02437957368 (hoặc email: quanlydaotao@apd.edu.vn) trước ngày 15 tháng 06 năm 2021.
 
Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P. QLĐT.
 
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(đã ký)
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn