Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 54/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 29  tháng  03  năm 2021
THÔNG BÁO
V/v điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
 
Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-HVCSPT ngày 25/12/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2020;
Căn cứ kết quả thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 của thí sinh;
Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020 ngày 25 tháng 03 năm 2021.
 
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 cụ thể như sau:
(1) Điểm trúng tuyển:
- Thí sinh phải đạt điểm thi môn Tiếng Anh từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100) và điểm thi các môn còn lại từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
- Tổng điểm 2 môn thi theo quy định của mỗi chuyên ngành (không bao gồm tiếng Anh) phải đạt tối thiểu:
+ Chuyên ngành Chính sách công: 12,00 điểm.
+ Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: 13,00 điểm.
+ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 14,00 điểm.
 
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HĐTS
 
(đã ký)
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên


  

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn