Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v không xét tuyển đợt bổ sung kỳ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 186/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
V/v không xét tuyển đợt bổ sung kỳ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển ngày 14 tháng 09 năm 2020;
Căn cứ kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 tính đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 ngày 12 tháng 10 năm 2020.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo không xét tuyển đợt bổ sung kỳ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.
 
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:  
- Thành viên HĐTS;
- Các đơn vị thuộc Học viện;
- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.        
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn