Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  162/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày  01  tháng  9  năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng tuyển sinh về việc xem xét công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với đợt xét tuyển dựạ trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 3).
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (xét tuyển theo tổ hợp) cụ thể như sau:
 
TT
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Mức điểm
1
Kinh tế
- Đầu tư
- Kinh tế và Quản lý công
- Đấu thầu và quản lý dự án
- Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh
7310101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
 
18.0
2
Kinh tế quốc tế
- Kinh tế đối ngoại
-Thương mại quốc tế và Logistics.
 
7310106
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
18.0
3
Kinh tế phát triển
- Kinh tế phát triển.
- Kế hoạch phát triển.
7310105
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
18.0
4
Quản lý Nhà nước
- Quản lý công
7310205
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
18.0
5
Quản trị kinh doanh
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh du lịch
- Quản trị Marketing
7340101
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn
18.0
6
Tài chính – Ngân hàng
- Tài chính
- Ngân hàng
- Thẩm định giá
- Kế toán, kiểm toán
7340201
1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 
18.0
7
Luật Kinh tế
- Luật Đầu tư - Kinh doanh
7380107
1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
2/ Toán, Vật lý, Hóa học
3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn
18.0
         
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo.
 
Nơi nhận:  
- Thành viên HĐTS;
- Các đơn vị thuộc Học viện;
- Bộ phận quản lý Website (đăng tb);
- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.        
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn