Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v Kết quả xét tuyển cho các đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 145/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 14  tháng 08  năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v Kết quả xét tuyển cho các đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng
 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Biên bản họp ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.
 
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển thẳng như sau:
 
1. Đối tượng và điều kiện trúng tuyển
1.1. Đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT:
- Các thí sinh đủ điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào các ngành theo nguyện vọng được đăng ký trên phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh.
1.2. Đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng theo phương thức riêng được quy định trong đề án tuyển sinh năm 2020 của Học viện:
- Các thí sinh đủ điều kiện thuộc đối tượng 2,3,4 được quy định tại Mục 2.3.2, Đề án tuyển sinh năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển ngày 26 tháng 05 năm 2020 và tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào các ngành theo nguyện vọng được đăng ký trên phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh.
 
2. Thời gian xác nhận nhập học
          + Thời gian dự kiến: Từ 8h30 – 17h30, Thứ Sáu, ngày 04/09/2020.
          + Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- Thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ theo Hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học năm 2020 (cập nhật trên website tại địa chỉ: http://apd.edu.vn);
- Tuyển sinh chương trình Chuẩn quốc tế: Những thí sinh đã đạt điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế theo quy định của Học viện sau khi đã làm thủ tục xác nhận nhập học. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te.
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn