Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 2)

 Xem toàn màn hình tại đây

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 140/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày  11  tháng  08  năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020
theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 2)
 
- Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.
         
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 2) như sau:
 
1. Điểm chuẩn xét tuyển theo ngành
 
STT
Tên Ngành
Mã ngành
Điểm chuẩn
(thang điểm 30)
1
Kinh tế
7310101
22,50
2
Kinh tế phát triển
7310105
21,65
3
Kinh tế quốc tế
7310106
25,50
4
Quản lý Nhà nước
7310205
20,85
5
Quản trị kinh doanh
7340101
25,50
6
Tài chính – Ngân hàng
7340201
23,50
7
Luật Kinh tế
7380107
21,25
 
2. Thời gian xác nhận nhập học
          - Học viện dự kiến tổ chức xác nhận nhập học cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 (Đợt 2) như sau:
          + Thời gian: Từ 8h30 – 17h30, Thứ Sáu, ngày 04/09/2020.
          + Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- Thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ theo Hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học năm 2020 (cập nhật trên website tại địa chỉ: http://apd.edu.vn);
- Tuyển sinh chương trình Chuẩn quốc tế: Những thí sinh đã đạt điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế theo quy định của Học viện sau khi đã làm thủ tục xác nhận nhập học. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te
 
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn