Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: Về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 51/TB-HVCSPT
thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
Hà Nội, ngày  13  tháng 03 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020
 
Căn cứ thông báo số 01/TB-HVCSPT ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020;
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:
Thời gian học bổ sung kiến thức:
Thí sinh hoàn thành học và thi các môn bổ sung kiến thức theo thông báo của Học viện.
- Thời gian đăng ký học từ ngày 06/04/2020 - 11/05/2020.
- Thời gian tổ chức học và thi các môn từ ngày 11/05/2020 - 13/07/2020.
Thời gian ôn tập:
Các lớp ôn tập phục vụ cho kỳ tuyển sinh bao gồm: Kinh tế học, Những vấn đề cơ bản về Chính sách công, Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Quản trị học. 
- Thời gian đăng ký ôn tập từ: 06/04/2020 - 11/05/2020.
- Thời gian tổ chức học ôn thi từ ngày: 11/05/2020 - 13/07/2020.
Thời gian tổ chức thi
Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020.
Lịch cụ thể sẽ được thông báo tại các Bảng tin và trên website của Học viện Chính sách và Phát triển.
 
Nơi nhận:
- Ban GĐ (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);
- Lưu: TCHC, P.QLĐT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn