Skip to content

Tại sao chọn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ?

Thông báo: V/v kéo dài thời gian nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  164/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày  07  tháng  09 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v kéo dài thời gian nhập học đại học
hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT)
 
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kéo dài thời gian tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT) như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 12/9/2020 (trong giờ hành chính).
2. Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo (phòng C202, tầng 2), Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
Lưu ý: Thí sinh đến làm thủ tục nhập học cần chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn tại Thông báo số 159/TB-HVCSPT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT).
Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- BGĐ: để b/cáo;
- Các đơn vị trong Học viện;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC; P.QLĐT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
TS. Giang Thanh Tùng
 

 

Học viện Chính sách và Phát triển

Địa chỉ: Học viện Chính sách và Phát triển - Khu đô thị Nam An Khánh – Xã An Thượng – Huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.

Tel: (84-24)3747 3186; Fax: (84-24)3747 5217

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: http://tuyensinh.apd.edu.vn